الكتروپمپ سانتریفوژ ابارا

الكتروپمپ ابارا سری EVM – استیل عمودی فشار قوی

الكتروپمپ ابارا سری EVM

الكتروپمپ سانتریفوژ افقی طبقاتی ابارا سری COMPACT

الكتروپمپ سانتریفوژ افقی ابارا